Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden (webshop, b2c)

Artikel 1 - Definities 

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Artikel 3 - Betaling 

Artikel 4 - Aanbiedingen, offertes en prijs 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Artikel 6 - Wijziging van de overeenkomst

Artikel 7 - Oplevering en risico-overgang

Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8 - Onderzoek en reclames

Artikel 9 - Monsters en modellen

Artikel 10 - Levering

Artikel 11 - Overmacht

Artikel 12 - Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Artikel 14 - Aansprakelijkheid 

Artikel 15 - Klachtplicht

Artikel 16 - Garanties

Artikel 17 - Intellectueel eigendom 

Artikel 18 - Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter